Lukijatutkimukset

  • Moottori on Autoliiton jäsenlehti, joka tutkitaan säännöllisesti

Asiakas-, sidosryhmä- tai järjestölehti kannattaa tutkia säännöllisesti, jotta sen lukijasuhde kehittyy toivottuun suuntaan. Lehden toimitus saa arvokasta tukea lehden toimittamiselle ja jatkuvalle kehittämiselle.

Ennen lehden uudistamista on hyvä selvittää lähtötilanne ja todellinen uudistustarve: mitä lukijat arvostavat ja lukevat  lehdessä, mikä ei kiinnosta tai mikä ärsyttää.

Tutkimuksen sisältö ja toteutustapa

Tutkimuksen tavoitteena on hankkia tietoa lehden ja viestinnän kehittämisen tueksi. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena lehden jakelurekisteristä poimituilta lukijoilta. Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluilla tai web-kyselynä. Tutkimuksella selvitetään mm. seuraavia seikkoja:

  • lehden saaminen
  • lehden lukeminen (lukuarvo)
  • arviot lehdestä (hyödyllisyys, ulkonäkö, lehden laajuus jne.)
  • vaikutus mielikuvaan
  • tarkempi arvio lehden yksittäisistä artikkelista
  • julkaisutiheys

Vastaajien taustatiedot (esim. asiakassegmentti, sukupuoli, ikä, alue jne.)

  • Tulosten raportointitarkkuus (esim. yritysten segmentointi), tarkempi aikataulu sekä yksityiskohtaisemmat tavoitteet täsmennetään toimeksiantovaiheessa yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tutkimuksen toteuttaa Tietoykkönen, joka kuuluu kanssamme Mediatalo Keskisuomalaiseen.

Prosessin eteneminen

Asiakaslehdet kannattaa tutkia

Lukijatutkimuksen eteneminen

Suunnitteluvaihe

Projektin aloituspalaverissa käydään läpi yksityiskohtaisemmin tutkimuksen aikataulu, sisällölliset tavoitteet sekä muodostetaan näkemys haettavasta tiedosta ja mahdollisesta lopputuloksesta. Lisäksi käydään läpi tutkimusraportin sisältö ja tulosten tarkastelun laajuus. Briefit ja aloituspalaverit voidaan hyvin käydä puhelimitse, meilitse tai videoyhteyden avulla 

Aloituspalaverin jälkeen Tietoykkönen viimeistelee lopullisen kysymyslomakkeen.

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu toteutetaan puhelinhaastatteluna tai web-kyselynä. Tiedonkeruuvaihe ajoittuu heti lehden ilmestymispäivän jälkeen.

Tulosten analysointi ja raportointi

Tulosten analysointi aloitetaan heti tiedonkeruuvaiheen jälkeen. Lopullinen tutkimusraportti on valmis viikon kuluessa tiedonkeruuvaiheen päätyttyä.

Tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa kiinnitämme erityistä huomiota asiakkaan kannalta tärkeisiin asioihin: tulosten hyödyntämiseen ja niiden avulla saataviin kehittämis- ja toimenpidemahdollisuuksiin.

Ennen varsinaisen loppuraportin laatimista voidaan tarvittaessa pitää suunnittelupalaveri, jossa käydään läpi alustava tulosraportti, joka sisältää analyysien tulokset ja keskeiset löydökset.

Tutkimusraportti toimitetaan sähköisessä muodossa (esim. powerpoint ja/tai pdf-muodossa).

Mitä maksaa?

Kysy lisää tutkimuspalveluista!